Aviso legal

AVISO LEGAL

Asociación cultural Albatros, provisto con NIF G70080015, dirección C/ Capitán Juan Varela 23, 4d – 15.007 – A Coruña, non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida na páxina de Internet de www.interseccion.art.

Cos límites establecidos na lei, Asociación cultural Albatros non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que están contidas nas súas páxinas de Internet.

Os contidos e información non vinculan a Asociación cultural Albatros nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo pois trátase unicamente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo.

A páxina de Internet de www.interseccion.art. pode conter enlaces (links) a outras páxinas de terceiras partes que Asociación cultural Albatros non pode controlar. Polo tanto, Asociación cultural Albatros non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros.

Os textos, imáxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluidos neste website son propiedade exclusiva da Asociación cultural Albatros ou os seus licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicació n pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso da Asociación cultural Albatros.

Asimesmo, para acceder a algúns dos servizos que Asociación cultural Albatros ofrece a través do website deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protecció n das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos informámoslle que, mediante a cumprimentación dos presentes
formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados e será n tratados nos ficheiros de Asociación cultural Albatros co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio Web. Asimesmo, informámoslle da posibilidade de que exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, de maneira gratuita mediante email a hello@interseccion.art ou na dirección C/ Capitán Juan  Varela 23, 4d – 15.007 – A Coruña.