Protocolo covid-19

 • O uso de máscara é obigatorio dentro de tódolos recintos de desenvolvemento do evento.
 • Tomaráselles a temperatura a tódolxs asistentes á hora de acceder ás sesións.
 • É obrigatorio manter a distancia entre asistentes e co equipo do festival.
 • Deberase respetar a señalización de circulación dentro dos recintos para facilitar o movemento.
 • En diferentes puntos dos recintos e nos accesos haberá xel hidroalcohólico de uso recomendado.
 • Haberá un equipo de acomodadores que asignarán asentos ao público.
 • As entradas serán nominais, será necesario a identificación dxs asistentes á súa chegada.
 • Existen a disposición dxs asistentes máscaras quirúrxicas, guantes e toalliñas desinfectantes individuais, ademais dos dispensadores de xel hidroalcohólico.
 • Non está permitido o consumo en barra.

ENTRADAS E ACCESOS

 • Utilizaremos a plataforma de reserva de entradas Enterticket. Nela poñeranse a disposición dxs asistentes con antelación as entradas para tódalas sesións, e así asegurar que non se supera o aforo permitido nas salas.
 • Permitirase o acceso ás sesións a público sen entrada reservada en caso de que nos últimos 10 minutos previos á sesión, sempre que existan localidades disponibles. Neste caso recolleranse os datos persoais de ditos asistentes para o correspondente control de asistencia.
 • Previamente ao control de entrada, realizarase unha toma de temperatura a tódolxs asistentes.
 • O persoal de sala e o equipo de acomodadores vixilarán que xs asistentes respeten as medidas establecidas, e serán xs encargadxs de controlar as entradas e as saídas para evitar que xs asistentes teñan que tocar pomos ou portas.
 • Os asentos estarán marcados para asegurar que se manteña a distancia de seguridade e non se supere en ningún caso o aforo máximo.