Protocolo

COVID-19

Apelamos á responsabilidade individual das persoas asistentes pedíndolles que non acudan se presentan algún síntoma compatible coa enfermidade. 

Medidas do protocolo COVID-19:

  • Tomaráselles a temperatura ás persoas asistentes.
  • O uso da máscara é obrigatorio.
  • Será obrigatorio respetar a distancia de seguridade de 1,5m en todo momento.
  • Deberase respetar a sinalética para facilitar o movemento no recinto.
  • Nos accesos haberá xel hidroalcólico. 
  • Un equipo de acomodación situará ao público nas localidades. 
  • As salas desinfectaranse despois de cada sesión.
  • As entradas serán nominais polo que as persoas deberán identificarse ao chegar ao recinto. 
  • Cada día estarán dispoñibles as entradas das sesións do día seguinte no portelo virtual de Enterticket. As entradas son gratuitas.